KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E10S5

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E10S5 (10 tấn, 50 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E10S5 (10 tấn, 50 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 59

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 59 (5 tấn, 233 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 350 (0.35 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 59 (5 tấn, 233 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 350 (0.35 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực SM00523

BỘ KÍCH THỦY LỰC LARZEP SM00523 (5 tấn, 232 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC W10707 (0.66 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Larzep SM00523 (5 tấn, 232 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Larzep W10707 (0.66 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E10S5

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E10S5 (10 tấn, 50 mm) Kích thủy lực Osaka E10S5, Osaka hydraulic jack E10S5 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 10 tấn, hành trình max: 50 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 59

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 59 (5 tấn, 232 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 59 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 232 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực SM00523

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – LARZEP HYDRAULICCYLINDER SM00523 (5 tấn, 232 mm) Kích thủy lực Larzep SM00523 có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 232 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler kiểu bắt ren: […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E5S18

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E5S18 (5 tấn, 180 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E5S18 (5 tấn, 180 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.7 (0.7 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 57

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 57 (5 tấn, 183 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 350 (0.35 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 57 (5 tấn, 183 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 350 (0.35 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực SM00518

BỘ KÍCH THỦY LỰC LARZEP SM00518 (5 tấn, 180 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC W10707 (0.66 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Larzep SM00518 (5 tấn, 180 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Larzep W10707 (0.66 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E5S18

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E5S18 (5 tấn, 180 mm) Kích thủy lực Osaka E5S18, Osaka hydraulic jack E5S18 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 180 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 57

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 57 (5 tấn, 183 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 57 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 183 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực SM00518

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – LARZEP HYDRAULIC CYLINDER SM00518 (5 tấn, 180 mm) Kích thủy lực Larzep SM00518 có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 180 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler kiểu bắt […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E5S12.7

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E5S12.7 (5 tấn, 127 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC TWA-0.3 (0.3 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E5S12.7 (5 tấn, 127 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.3 (0.3 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 55

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 55 (5 tấn, 127 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 350 (0.35 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 55 (5 tấn, 127 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 350 (0.35 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực SM00513

BỘ KÍCH THỦY LỰC LARZEP SM00513 (5 tấn, 127 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC W00307 (0.24 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Larzep SM00513 (5 tấn, 127 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Larzep W00307 (0.24 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E5S12.7

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E5S12.7 (5 tấn, 127 mm) Kích thủy lực Osaka E5S12.7, Osaka hydraulic jack E5S12.7 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 127 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 55

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 55 (5 tấn, 127 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 55 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 127 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực SM00513

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – LARZEP HYDRAULIC CYLINDER SM00513 (5 tấn,127 mm) Kích thủy lực Larzep SM00513 có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 127 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler kiểu bắt ren: […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực E5S7.5

BỘ KÍCH THỦY LỰC OSAKA E5S7.5 (5 tấn, 75 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC OSAKA TWA-0.3 (0.3 lít, 720 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Osaka E5S7.5 (5 tấn, 75 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Osaka TWA-0.3 (0.3 lít, 720 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực NSSS 53

BỘ KÍCH THỦY LỰC BETEX NSSS 53 (5 tấn, 76 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC PB 350 (0.35 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực gồm: Kích thủy lực NSSS 53 (5 tấn, 76 mm): 1 chiếc. Bơm thủy lực PB 350 (0.35 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Bộ kích thủy lực SM00508

BỘ KÍCH THỦY LỰC LARZEP SM00508 (5 tấn, 76 mm) vs BƠM TAY THỦY LỰC W00307 (0.24 lít, 700 bar) Bộ kích thủy lực bao gồm: Kích thủy lực Larzep SM00508 (5 tấn, 76 mm): 1 chiếc. Bơm tay thủy lực Larzep W00307 (0.24 lít, 700 bar): 1 chiếc. Ống dây thủy lực 2m, tích […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực E5S7.5

KÍCH THỦY LỰC OSAKA – OSAKA HYDRAULIC JACK E5S7.5 (5 tấn, 75 mm) Kích thủy lực Osaka E5S7.5, Osaka hydraulic jack E5S7.5 là loại kích thủy lực 1 chiều, vỏ thép cỡ nhỏ, có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 75 mm, áp hoạt động < 720 bar. Chiều cao tĩnh: H = […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực NSSS 53

KÍCH THỦY LỰC BETEX – BETEX HYDRAULIC CYLINDER NSSS 53 (5 tấn, 76 mm) Kích thủy lực Betex NSSS 53 là loại kích thủy lực 1 chiều, thân vỏ thép, có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 76 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi). Đầu kết nối coupler dạng […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích thủy lực SM00508

KÍCH THỦY LỰC LARZEP – LARZEP HYDRAULIC CYLINDER SM00508 (5 tấn, 76 mm) Kích thủy lực Larzep SM00508 có sức nâng max: 5 tấn, hành trình max: 76 mm, hoạt động ở áp < 700 bar (10.000 psi), kết nối nhanh với bơm thủy lực thông qua ống dây thủy lực đầu coupler kiểu bắt […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích rùa với con lăn bằng sắt Masada…

Kích rùa với con lăn bằng sắt Masada MSW-7.5S 7.5 tấn Kích rùa với con lăn bằng sắt Masada MSW-7.5S 7.5 tấn được thiết kế vững chắc với có con lăn đôi với 4 bánh bằng sắt. với chất liệu tốt có bánh xe bền và không chầy xước . Thiết bị có cấu trúc […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích rùa với con lăn bằng Urethane Masada…

Kích rùa với con lăn bằng Urethane Masada MUW-5S 2.7 tấn Kích rùa với con lăn bằng Urethane Masada MUW-5S 2.7 tấn được làm chất liệu cao cấp đạt tiêu chuẩn cao trong công việc để có thể chịu được tọng lượng 2,7 tấn . Đế của kích rùa có kích cỡ 50mm x 50mm […]

KÍCH THỦY LỰC – Kích chân với phần chân nâng dài Masada…

Kích chân với phần chân nâng dài Masada MHC-3SL-2 10 tấn Kích chân với phần chân nâng dài Masada MHC-3SL-2 10 tấn được thiết kế với câu trúc chắc chắc và vô cùng mạnh mẽ giúp nâng vật nặng 10 tấn an toàn và đơn giản . Bên cạnh đó thiết bị có thêm 2 […]