Showing all 8 results

Đầu chuyển cỡ khẩu hay còn gọi là đầu biến dùng để chuyển kích cỡ lắp khẩu của các loại cần cho phù hợp với kích cỡ của khẩu (tuýp) để có thể sử dụng được.