Showing 1–28 of 37 results

Cờ lê vòng miệng là loại cờ lê 1 đầu miệng và 1 đầu tròng có kích thước bằng nhau chuyên dùng để mở các loại bu lông sử dụng rất nhiều trong công việc hằng ngày.